• +48 601 52 36 31
 • biuro@artvision.pl

Regulamin sklepu internetowego

ArtVISION - stacje paliw wystrój reklamowy > Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU

 1. Regulamin Sklepu Internetowego www.artvision.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za jego pośrednictwem.
 2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem sklepu jest firma „ArtVISION Grzegorz Kulfan” z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów NIP 6440018444, e-mail: biuro@artvision.pl, tel. +48 601 52 36 31
 4. Sklep jest dostępny w Internecie pod adresem: https://www.artvision.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 • Sprzedawca– „ArtVISION Grzegorz Kulfan
 • Kupujący– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie RP, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie RP, posiadająca zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań
 • Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Cennik– zestawienie towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego z podaniem cen sprzedaży. Ceny podane w zestawieniu są cenami brutto
 • Formularz zamówienia– dokument określający dane Kupującego oraz środki kontaktu bezpośredniego, którego wypełnienie i podpisanie przez Kupującego jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, nr telefonu i adresu e-mail oraz w wypadku firm i instytucji kompletu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w następnym dniu roboczym.
 3. Fakt złożenia przez Zamawiającego zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez pracownika realizującego zamówienie.
 4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 4 dni roboczych nie będą realizowane.
 5. Czas realizacji zamówienia jest zależny od aktualnego stanu magazynowego. Oferta przedstawiana na stronach sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie produkty są dostępne „od ręki”, część z nich jest wykonywana pod złożone zamówienie
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7. W wypadku zamówień indywidualnych, na towary wykonywane według wzoru Kupującego, szczegóły realizacji zamówienia są każdorazowo ustalane indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od rodzaju przesyłki oraz formy płatności.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  – w chwili wpływu zaliczki lub pełnej kwoty na konto bankowe sprzedawcy.
  – dla zamówień z przedpłatą w chwili wpłaty określonej kwoty na konto sklepu
  – dla zamówień indywidualnych w chwili uzgodnienia wszystkich warunków i potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 10. Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia.
 11. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

TOWARY I CENY

 1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie.
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Dla towarów indywidualnych tzn. wykonywanych według wzoru Kupującego czas realizacji i cena jest podawana po uzgodnieniu wszystkich warunków zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski i Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu indywidualnego
 2. Koszty przesyłki i transportu są doliczane do wartości zamówionego towaru.
 3. Sposoby płatności:
  1. Przedpłata na konto firmowe – zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu zapłaty na konto,
  2. Po uzgodnieniu za pobraniem – płatność następuje w chwili odbioru przesyłki.
  4. Przy zamówieniu, którego wartość nie przekracza 5000 zł netto, jak również przy pierwszym kontakcie niezależnie od wartości zamówienia, Kupujący płaci za towar z góry.
 4. Do momentu całkowitej zapłaty towar stanowi własność Sprzedawcy.
 5. Wybrane instytucje samorządowe i urzędy współpracujące z firmą od ponad 2 lat mogą otrzymać status klienta „stałego” i prawo do realizacji płatności za pomocą przelewu po dostawie towaru. Decyzja o kwalifikacji Kupującego do tego statusu leży wyłącznie po stronie Sprzedawcy.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
  a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w pkt. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 3. W przypadku innych Kupujących niż Konsumenci, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 4. Jeżeli Kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 5. Kupujący, inny niż Konsument, obowiązany jest do zbadania rzeczy w ciągu 3 dni od wydania. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.
 7. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady.

ZWROTY

 1. Przed każdym zwrotem towaru należy skontaktować się z Biurem obsługi Klienta pod numer telefonu +48 601 52 36 31.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu tj. produkty indywidualne, niestandardowe
 5. Kupującym nie będącym Konsumentami nie przysługuje prawo zwrotu.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Promocje i rabaty nie sumują się.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian na stronach sklepu internetowego oraz w treści niniejszego regulaminu, informując na stronie www.artvision.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia zmian z równoczesnym wskazaniem nowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego, w szczególności związanych z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem www.artvision.pl.
 4. Zmiany regulaminu nie dotyczą Formularzy, które zostały skutecznie przesłane przez Kupujących pod adresem www.artvision.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w Formularzu oraz niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednio w stosunku do Konsumentów przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 6. Wypełnienie formularza z danymi Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne
  i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki Kupujący korzystają ze strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;
  3. brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Kupującego, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Kupującego skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy
  dla Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.